EN SMÄLL I HUVUDET ? DONALD DAVIDSON OCH DEN BOKSTAVLIGA METAFORTEORIN

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Teoretisk filosofi

Sammanfattning: Metaforen har genom historien fängslat filosofer, och redan på Aristoteles tid fördes en diskussion kring metaforens plats i språket och vad metaforer kan tänkas betyda. Innan man börjar undersöka detta bör man nog först och främst stanna till och fråga sig vad en metafor egentligen är. Det finns ett otal metaforer och variationerna är oändliga, men i regel består en metafor av ett eller flera objekt i ljuset av attribut hos ett annat objekt. Metaforarbete sätter således två entiteter i en relation till varandra, en relation som oftast anses baserad på någon typ av likhet. Ett klassiskt exempel är Shakespares berömda scenmetafor ur As you like it ? ?All the world's a stage / And all the men and women merely players / They have their exits and their entrances?. Här beskrivs världen med hjälp av teaterscenen och dess skådespelare, och det sätt på vilket skådespelare rör sig över scenen som människor befolkar världen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)