DIGITALA VERKTYGS ROLL I UNDERVISNINGEN - EN INTERVJUSTUDIE AV LÅGSTADIELÄRARNAS TANKAR KRING ANVÄNDNING AV OLIKA DIGITALA VERKTYG I UNDERVISNING

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte:Metod:Resultat:Syftet med denna studie är att undersöka vilka digitala verktyg som används i undervisningen på lågstadiet, vilka roller lärare tycker att de spelar i undervisningen och vad lärare tycker att de har för för- och nackdelar i undervisningen på lågstadiet.Valet av metod utfördes som en kvalitativ studie. Vi intervjuade sex lärare på lågstadiet i Värmlands kommunala skolor som använder olika typer av digitala verktyg i sin undervisning.I vår studie kom vi fram till att de intervjuade lärarna använder olika typer av verktyg till exempel Ipad, dator, interaktiv skrivtavla, smartboard, plattformen OneNote och smartphones i sin undervisning. Lärarna tycker att digitala verktygs roller är att underlätta planering och bedömning, och att anpassa och variera sin undervisning. Lärarna noterar att interaktion och samspelet mellan eleverna och motivationen i sitt lärande ökat när de använder digitala verktyg. Lärarna använder digitala verktyg genom att visualisera de abstrakta kunskaperna. Lärarna tycker att fördelar med digitala verktyg är att de sparar tid, resurs, energi och miljö. Lärare anser att vara källkritisk redan i yngre åldern kan betyda mycket i skolan. Nackdelar med dessa verktyg tycker lärarna är när tekniken krånglar under lektion, då tappar eleverna fokus under lektionen, när det inte finns verktyg för alla elever och när eleverna inte har kunskap att använda dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)