Undrar vad som döljer sig där under? : En studie om bakomliggande faktorer som påverkar kvinnors köpbeslutsprocess vid köp av underkläder

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Sammanfattning:

Det råder just nu en lågkonjunktur i Sverige och denna lågkonjunktur slår hårt mot många företag. Däremot kommer underklädesbranschen enbart att backa 0,8 % i år enligt Dagens Industri. Kvinnorna är den största kundgruppen sett till underkläder och de spenderar i genomsnitt 520 kronor per år på underkläder. Oavsett om konjunkturen sviktar påstår många forskare att det är viktigt att företagen positionerar sig för att kunderna ska välja deras varumärke istället för konkurrenternas. Det gäller alltså för företagen att ta reda på vilka faktorer som påverkar kunderna i deras köpbeslutsprocess för att de ska kunna fokusera på rätt efterfrågan. Detta för att företaget ska kunna förbättra sin försäljning och stärka konkurrenskraften.

Det finns många tidigare studier gjorda om kundens köpbeslutsprocess gällande kläder och vilka omkringliggande faktorer som påverkar. Efter en genomgång av befintlig litteratur inom ämnet har vi inte lyckats finna någon forskning som lägger tyngdpunkten på underkläder. Eftersom underkläder skiljer sig från övriga plagg både funktionellt och emotionellt har vi valt att studera detta närmare.

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur butiksmiljön har betydelse för den kvinnliga konsumentens köpbeslutsprocess av underkläder. Vi kommer även att studera hur yttre och inre faktorer kan påverka köpbeslutsprocessen.

Vi har använt oss av en abduktiv ansats för att angripa studien eftersom vårt arbete i många avseenden handlar om att tolka och reflektera faktorer som vi tror påverkar kvinnan i köpbeslutsprocessen. Vår undersökning utformade vi efter en kvalitativ metod eftersom vi ansåg att det skulle skänka mer djup till våra iakttagelser. Vi valde att intervjua sex stycken respondenter i samband med en köpsituation av underkläder.

I våra slutsatser framgår det att butiksmiljön påverkar kunden starkt innan ett köp blir genomfört. Vi fann även att andra yttre och inre faktorer påverkar men inte i samma utsträckning som inflytandet butiken har. Exempelvis studerade vi interna faktorer som kundens tidigare erfarenheter samt dennes värderingar och attityder. De yttre faktorerna vi undersökte var bland annat reklamens inverkan samt betydelsen av andra personers åsikter. Vår slutsats kan sammanfattas i att vid köp av underkläder är det i huvudsak butiken och dess omgivning som avgör om det skall bli något köp.  Vi fann dock även att demografiska faktorer som ålder och inkomst påverkade kundens preferenser i val av en produkts egenskaper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)