Finns det en kamp mellan civilisationer? En teoriprövande studie av Samuel P. Huntingtons teori The clash of civilizations

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet med den här studien har varit att finna empiriskt stöd till The clash of civilization ifall det finns ett samband med teorin och konflikter i världen. Studien har begränsat sig till att undersöka statsbaserade konflikter genom att använda Uppsala Conflict Data Program. Genom att använda UCDP:s data har den här studien valt ut de 22 största statsbaserade konflikterna mellan åren 1996–2017. Uppsatsen resultat har visat att drygt hälften av de studerade konflikterna sker mellan två olika civilisationer genom att tillämpa Huntingtons teori. Uppsatsen har dock påvisat att dessa konflikterna bättre kan förklaras med andra metoder som har starkare empiriskt stöd. Graden av demokrati och vilka värderingar som präglar ett samhälle enligt Inglehart och Welzels kulturella karta är de två teorierna den här studien använt för att bättre förklara varför stater krigar. Uppsatsens slutsats är att The clash of civilization inte är en tillräckligt tillfredställande teori till att förklara internationella relationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)