Lika möjligheter? Hur praxis, sociala konstruktioner och personalens förhållningssätt till den rådande könsordningen påverkar jämställdhetsarbetet, sett ur ett ledningsperspektiv.

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.Titel Lika möjligheter? Hur praxis, sociala konstruktioner och personalens förhållningssätt till den rådande könsordningen påverkar jämställdhetsarbetet, sett ur ett ledningsperspektiv. Författare Renate Wickström Britta Lundberg Elisa Swanson Handledare Dan Kärreman Problemområde Jämställdhetsdiskussioner har sedan länge präglats av att chefer har varit och fortfarande är i majoritet män. Detta har lett till att kvinnor ofta anses bristfälliga i sitt ledarskap. Idag har man börjat fokusera på att studera organisationsstrukturer som en orsak till ojämställdheten. Därför anser vi att det är viktigt att studera attityder och sociala konstruktioner för att identifiera orsaker till att företag fortfarande har ojämlika könsstrukturer. Syfte Vårt syfte med detta arbete är att påvisa och lyfta fram rådande sociala konstruktioner i förhållande till könsordningen och beskriva dess betydelse i ett jämställdhetsarbete. För att precisera vårt syfte ställer vi frågan om vilka attityder, sociala representationer och diskurser det finns på Nordea avseende kvinnor, män, ledarskap och kvinnors villkor. Vidare vill vi ta reda på hur dessa attityder samt praxis påverkar jämställdhetsarbetet på Nordea. Metod Vi har utfört en kvalitativ intervjustudie med personer på olika befattningar, med tonvikt på ledare inom Nordea regionbank syd. Vi har valt att studera en generell företeelse i ett specifikt fall genom att använda oss av en abduktiv ansats. Vi avser att undersöka de teoretiska utsagorna empiriskt, men även induktivt genom att det empiriska kunskapsstoffet tolkas och sammanfogas i ett nytt teoretiskt sammanhang. Vi har analyserat intervjusvaren med hjälp av en teoretisk referensram som behandlar social konstruktion av kön, attityder och social konstruktionism samt förhållningssätt till könsordningen. Slutsatser Våra slutsatser är att man inom Nordea har påbörjat ett liberalt jämställdhetsarbete, vilket syftar till att ta bort de systematiska hinder som kvinnor möter. För att åstadkomma en genomgripande förändring menar vi att man även måste genomföra ett radikalt jämställdhetsarbete, som ifrågasätter befintliga strukturer och kulturer på ett mer genomgripande sätt. Ett sätt att hantera spänningen mellan liberalt och radikalt jämställdhetsarbete är att ha två jämställdhetsagendor; en kortsiktig och en långsiktig. Könsdiskriminering inom ramen för rekrytering och urvalsprocedurer minimeras. På lång sikt ifrågasätts strukturer, attityder och kulturer på ett mer genomgripande sätt. Nyckelord Jämställdhetsarbete, attityder, social konstruktionism, kvinnors karriärer, Nordea

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)