Överföring av företagskultur vid internationell expansion : En fallstudie om nationella kulturers påverkan på överföring av företagskultur

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Denna studie undersöker hur ett företag överför sin företagskultur vid expansion till länder med olika nationella kulturer. Vidare berör studien nationella kulturers påverkan vid överföringen av en företagskultur genom teorierna ackulturation, isomorfism och Hofstede och Hofstedes (2005) lökmodell. Undersökningen baseras på intervjuer genomförda på ett svenskt företag med företagets HR-chef samt två personer på respektive kontor i Stockholm, New York och Singapore. Genom intervjun med HR-chefen har företagskulturen och dess överföring identifierats och sedan analyserats utifrån resultaten från de övriga intervjuerna. Studiens analys visar på att nationell kultur har stor påverkan på ett företags överföring av dess företagskultur. Skillnader mellan företagets eftersträvade företagskultur och de anställdas upplevda företagskultur kan således förklaras av nationell kultur. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)