Omvårdnadsåtgärder som kan främja hälsa hos patienter som drabbats av stroke

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige drabbas varje år omkring 25 000 personer av stroke. Stroke innebär störningar i cirkulationen i hjärnans blodkärl, som kan bero på antingen blödning eller propp i hjärnan. Att få tidig behandling är avgörande för utgången. Personer som drabbats av stroke kan också drabbas av komplikationer efter sjukdomen. Några av dessa är kognitiongssvårigheter, minnesproblematik, sväljsvårigheter, nedsatt förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet, kommunikationsproblematik, motorisk nedsatthet, psykoemotionella besvär och neurologisk funktionsnedsättning. Personer som lider av komplikationer efter stroke kan antas uppleva hälsa i lägre utsträckning. Syfte: Att belysa omvårdnadsåtgärder som kan främja hälsa hos patienter som drabbats av stroke. Metod: En litteraturöversikt med totalt 11 vetenskapliga originalartiklar, framkomna efter en strukturerad informationssökning, som utgick från söktermerna stroke, patient och stöd. Databaserna PubMed och Scopus användes vid litteratursökningen. Samtliga artiklar granskades utifrån SBU:s granskningsmallar. Resultat: Två huvudteman, Omvårdnadsåtgärder som främjar den fysiska hälsan och Omvårdnadsåtgärder som främjar den psykiska hälsan framkom efter genomgång av de utvalda artiklarna. Subteman som formades var Rörelseförmåga, Förbättra funktioner, Psykosocialt stöd och Livskvalitet. Resultatet beskriver omvårdnadsåtgärder som har positiv effekt hos patienter som drabbats av stroke. Slutsats: Studien belyser omvårdnadsåtgärder som kan främja hälsa hos patienter som drabbats av stroke. Denna studie kan även bidra med ökad kunskap för sjuksköterskor som arbetar med patienter som drabbats av stroke.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)