Anpassningar i läsundervisningen i svenskämnet : En intervjustudie med fem verksamma F-3 lärare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Denna forskningsstudie behandlar anpassningar som F-3 lärare gör i läsundervisningen i svenskämnet. Undersökningen berör anpassningar på individnivå, gruppnivå och helklassnivå. En kvalitativ datainsamlingsmetod i form av semistrukturerade intervjuer har tillämpats. Resultatet har delats in i olika kategorier och fått följande benämningar: Anpassningar i läsundervisningen, Läsutveckling, Anpassningar på individnivå, gruppnivå och helklassnivå, Läsinlärningsmetoder och läsinlärningsmodeller och Bristande läskunskaper och omotiverade elever. Slutsatsen av den genomförda undersökningen är att de medverkande lärarna använder sig av liknande anpassningar i läsundervisningen i svenskämnet, exempelvis nivåanpassat material. Däremot använde inte alla lärare sig av samma läsinlärningsmodeller i läsundervisningen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)