VÅGA FRÅGA! Självmordsnära patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Susanne Gole; Virpi Hietanen; [2007-05-11]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Introduktion Varje år begås ca 1500 självmord och 20000 självmordsförsök. Som sjuksköterska kommer man med stor sannolikhet att vårda självmordsnära patienter. Patienterna kan reagera på olika sätt och att som sjuksköterska bemöta dem på ett bra sätt är många gånger svårt. Travelbees teorier kan då vara ett gott stöd för sjuksköterskan.Syfte Att belysa hur patienter upplever att de har blivit bemötta av sjuksköterskan efter ett självmordsförsök för att få vägledning i vad som är ett gott bemötande.Metod Litteraturstudie av artiklar sökta och funna via databasen Cinahl med sökorden suicide attempt, patients´ perspective och nursing care. Resultat Det huvudtema som framträdde var bemötande. Därtill hörde underrubrikerna lyhördhet, stöd, kommunikation och bekräftelse med ytterligare tillhörande begrepp. De var väl överrensstämmande med Travelbees begreppsvärld. Sjuksköterskan fyller en viktig funktion och kan med sitt bemötande avgöra om patientens behandling ska lyckas eller inte. Diskussion Det är bara patienten som kan avgöra om sjuksköterskans bemötande är gott eller inte, men är man som sjuksköterska professionell i sitt bemötande blir de allra flesta patienter nöjda. Tyvärr verkar det dock som om mången sjuksköterska räds att närma sig en självmordsnära patient. Göteborgs Universitet bör utbilda sjuksköterskestudenterna mer i att inte vara rädda för att närma sig det som är svårt. Liksom Travelbee anser vi att sjuksköterskans människosyn avspeglas i hur patienterna tas omhand. Konklusion Det är viktigt att våga vara nära självmordsnära patienter – att våga fråga. Att ha en teori/modell att utgå ifrån i sin sjuksköterskeroll underlättar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)