Svenska och norska hästar med mugg och rasp : en deskriptiv studie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Författare: Karin Juto; [2019]

Nyckelord: mugg; rasp; chorioptes bovis; fotosensitivitet;

Sammanfattning: Mugg och rasp är ett vanligt förekommande hudproblem på häst. Det är snarare ett syndrom än en sjukdom då benämningen mugg och rasp beskriver lesioner på hästens distala ben. På engelska går syndromet oftast under namnet ”Pastern dermatitis” men fler benämningar kan förekomma. Lesionerna kan bl.a. visa sig i form av krustor, sår och svullnader. Den drabbade hästen kan bli halt och lesionerna kan leda till kroniska besvär. Det finns flera olika underliggande orsaker finns till att mugg och rasp uppstår, bl.a. omnämns Chorioptes bovis, Trombicula alfreddugesi, fotosensibilitet och vaskulit i litteraturen. 2017 inledde Statens veterinärmedicinska anstalt och Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med Norges veterinärinstitut ett forskningsprojekt finansierat av Stiftelsen hästforskning. Målet med projektet är att hitta bättre diagnostik och behandling för mugg och rasp. En del av projektet består av en enkät som nått svenska och norska hästägare och det är denna enkät som detta arbete handlar om. Frågor som ställs är bland annat: Vilka symtom är vanliga? Vilka ben drabbas? Spelar mängden hovskägg någon roll för hur sjukdomsbilden ser ut? Målsättningen med detta arbete är att kartlägga symtombild och sjukdomsförlopp vid mugg och rasp hos nordiska hästar. Resultatet av detta arbete bekräftar det som står beskrivet i litteraturen om att bakben verkar drabbas oftare än framben. Hästar får samma typ av symtom oavsett hur mycket behåring de har på benen. De absolut vanligaste symtomen är krustor följt av sår, smärta, svullnad, klåda och hudvalkar. Det är vanligt förekommande med kroniska och/eller återkommande besvär. Blött/lerigt väder är en försvårande omständighet oavsett vilken typ av behåring hästen har. Ett intressant resultat är att hästar med tunnare behåring i högre utsträckning drabbas sommartid medan en del hästar med kraftigare behåring snarare drabbas vintertid. Detta kan indikera att beroende på typ av behåring är hästen mer eller mindre mottaglig för de olika underliggande orsakerna till mugg och rasp. Bland de hästar som i högre grad insjuknar på vintern finns en stor representation av rasen nordsvensk brukshäst och dölehäst. Detta skulle kunna tyda på att det finns en genetisk faktor som gör dessa hästar mer mottagliga för underliggande orsaker som är vanligare vintertid, t.ex. benskabb.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)