Things just got personal : En kvalitativ studie om konsumentersuppfattning av personaliserad marknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Genom åren har marknadsföring gått från att endast handla om generell informering kring varor och tjänster till att via digital marknadsföring och tillhörande tillvägagångssätt skapa högt personaliserad annonsering för individuella konsumenter. Med en högre grad av personalisering kan dock annonseringen uppfattas som påträngande vilket kan leda till integritetsoro hos konsumenten. Detta kan i slutändan ha en negativ effekt på marknadsföringen. Studiens syfte är därmed att undersöka var konsumenters upplevda gräns för personaliserad marknadsföring går, när den övergår från att vara hjälpsam till påträngande. Studiens tillvägagångssätt är ett kvasiexperiment där deltagarna fick ta del av och utvärdera annonsattrapper utifrån ett fiktivt scenario, vilket följdes upp av en tvådelad semi-strukturerad intervju där dessa fick reflektera över risker och fördelar med personaliserad marknadsföring. Metoden har sin grund i S-O-R- modellen, vilken agerar ramverk för att undersöka konsumenters inre processer i relation till given personaliserad annons och tillhörande respons. Resultatet tyder på att en högre grad av personalisering leder till en uppfattning om annons som påträngande, speciellt vid användning av platsdata och personligt riktade budskap. Samtidigt upplevs annonsen även mer hjälpsam ifall passformen är hög. Annonsens uppfattade påträngsenhet kan leda till en intuitiv oro snarare än övervägd oro hos konsumenten. Vidare visar studien att när annonsören är öppen med vilken typ av data som används uppfattas en högt personaliserad annons som mindre påträngande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)