Kroppsideal i idrott och hälsa : En kvalitativ studie av idrottslärares upplevelse av kroppsideal i undervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Föreliggande studies syfte var att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa upplever att kroppsideal aktualiseras i undervisningen och hur de arbetar med det. De teoretiska utgångspunkterna i denna studie var Chris Shillings begreppsliga utveckling av Marcel Mauss, Emile Durkheim och Arthur Franks typologier. Studiens empiriska material har insamlats genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex lärare i ämnet idrott och hälsa på gymnasienivå. Resultatet visade att kroppsideal träder fram som en överförbar samhällsnorm, social konstruktion, självbild och självkänsla och som en funktionell kropp. Studiens resultat visade också att det finns svårigheter med att hantera kroppsideal som ett moment i undervisningen på grund av att det finns en rädsla hos idrottslärarna i hur de ska uttrycka sig för att inte skapa oönskat beteende hos eleverna. Trots detta uttryckte idrottslärarna att de har möjligheten att ge eleverna de nödvändiga verktyg som krävs för att kunna skapa en positiv kroppsbild. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)