Sjuksköterskans attityd gentemot patienter med opioidberoende som upplever smärta – Hur det påverkar smärtbehandlingen

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse av en obehaglig känsla som uppstår vidvävnadsskada eller potentiell vävnadsskada. Underbehandlad smärta är ett stort problem inomsjukvården och det är viktigt att lämplig smärtbehandling väljs utifrån varje enskild patient.Patienter med ett opioidberoende är en patientgrupp som ofta blir underbehandlad.Opioidberoende definieras som ett problematiskt mönster av användandet av opioider somleder till nedsatt allmäntillstånd och ska ha pågått under minst ett år. Det är vanligt attopioidberoende inte ses som en sjukdom, utan som ett individuellt val. Denna åsikt utgör enstor risk för stigmatisering utav patientgruppen och de blir ofta åsidosatta och får inte denhjälp och behandling som krävs. Patienter med ett opioidberoende upplever smärta ochdärmed löper stor risk att uppleva lidande. Sjuksköterskors främsta ansvarsområde äromvårdnad, vilken ska bedrivas likvärdigt för alla. Syfte: Att belysa faktorer som påverkarsjuksköterskans attityd gentemot patienter med ett opioidberoende och hur detta påverkarpatientens smärtbehandling. Metod: Systematisk litteraturöversikt inkluderande elvaoriginalartiklar, både kvalitativa och kvantitativa. Resultat: Efter dataanalys framkom etthuvudtema, två teman och tre subteman. En avgörande faktor för attityden varsjuksköterskans bristande kunskap om patienter med ett opioidberoende vid smärtbehandling.Okunskapen ledde i sin tur till uppkomsten av både fördomar och negativa attityder, samt enrädsla att vårda denna patientgrupp. Bättre kunskap hos sjuksköterskor genererade i minskadefördomar, positiv attityd och bättre vård. Slutsats: Det mest avgörande för att främja godvård, bra bemötande och attityder till patienter med ett opioidberoende som upplever smärtaär att sjuksköterskan måste ha kunskaper inom ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)