Kontroll och övervakning : En kvalitativ studie i lagerarbetares upplevda arbetsmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Under det senaste året har näthandeln ökat och har ersatt den fysiska handeln till stor del. Den ökade näthandeln har inneburit många nya arbetstillfällen samtidigt som det har resulterat i flera otrygga anställningsavtal och dåliga arbetsvillkor genom ökad kontroll och övervakning. Denna studie ämnade att undersöka hur kontroll och övervakning på arbetsplatsen kunde påverka lagerarbetares upplevda arbetsmiljö. En kvalitativ metod har använts för att svara på forskningsfrågan rörande de tre företag som analyserats i denna studie; Apotea, Zalando och H&M. Insamlingen av data bestod av sekundärdata genom offentliga handlingar från två olika myndigheter samt artiklar från massmedia. Analysen delades in i sex olika teman som diskuterar monotoni, socialt stöd, rutiner, anledningen till övervakning, integritet och integrering. Slutsatsen som kan dras från studien är att för att lagerarbetare ska uppleva en positiv arbetsmiljö och ha ett välmående på arbetsplatsen krävs rutiner, socialt stöd, integritet och integration.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)