Barnets bästa i vårdnadsmål en komparativ studie av svensk och polsk rätt mot bakgrund av barnkonventionen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Föreliggande uppsats är ett examensarbete på juristprogrammet. Uppsatsen är skriven inom området familjerätt och behandlar barnets bästa i vårdnadsmål. Det är en komparativ studie av svensk och polsk rätt, mot bakgrund av barnkonventionen. I uppsatsens deskriptiva del, framställs definitionen av barnets bästa i enlig-het med barnkonventionen. Efter det sker en genomgång av respektive lands definition av barnets bästa i vårdnadsmål. I analysen framhävs kärnan i barnrättskommitténs definition av begreppet barnets bästa. Avslutningsvis analyseras skillnaderna och likheterna i svensk och polsk rätt, samt huruvida respektive rätt kan anses uppfylla barnkonventionens definition av barnets bästa. Barnkonventionen är en konvention som nästan alla världens länder har ratificerat. Ingen annan konvention har fått sådant gensvar som denna. Kon-ventionen har som syfte att skapa en moraluppfattning om barnets bästa. Enligt barnkonventionen ska alla världens barn ha samma rättigheter oavsett religion, kultur, etnicitet etc. Barnets bästa är en av konventionens viktigaste principer och är ett begrepp som ska genomsyra alla länders rättsystem. Ett problem som uppstår när ett regelverk är världsomfattande är att tolkningen av barnets bästa kan påverkas av att tradition och religion har mer eller mindre inverkan på samhället. Barnrättskommittén uttrycker att barnets bästa är ett dynamiskt begrepp som kräver att bedömning sker efter anpassning till sammanhanget. Det är ett begrepp som ska tolkas och tillämpas tillsammans med andra artiklar i barnkonventionen. Principen om barnets bästa är enligt barnrättskommittén ett tredimensionellt begrepp, vilket innebär att den utgör en materiell rättighet, en grundläggande rättstolkningsprincip samt en processrättsregel. Barnrättskommittén har även sammanställt en icke uttömmande lista över omständigheter som bör beaktas vi bedömningen av barnets bästa. Både svensk och polsk rätt bedömer barnets bästa efter anpassning till sammanhanget och tar hänsyn till olika omständigheter vid bedömningen. Kon-tinuitet, barnets behov av en nära kontakt och relation till båda föräldrar samt barnets åsikt är omständigheter som mer eller mindre beaktas i båda länder, vid bedömningen av barnets bästa. Trots denna likhet finns det ett antal betydande skillnader i ländernas rättssystem. Den största skillnaden är att domstolens beslut om äktenskapsskillnad är beroende av bedömningen huruvida det strider mot barnets bästa

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)