Får jag lov? - En studie om mellanchefens förutsättningar för påverkan på innovationer

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Uppsatsens titel: Får jag lov? – En studie om mellanchefers förutsättningar att påverka innovationer Universitet/institution: Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management inriktning Retail Kurs: Magisteruppsats, VT 2011, SMTX07, 15 hp Seminariedatum: 27 maj 2011 Författare: Boson, Mats., Byhmer, Linda., Öhrström, Anna. Handledare: Dahlgaard-Park, Su Mi., Ek, Richard. Nyckelbegrepp: Intraprenörskap, Innovation, Mellanchef, Organisatorisk miljö Problemformulering: Det finns mycket forskning om mellanchefer och deras komplexa roll, då de hamnar i ett klämskikt mellan ledningen och underordnade. Fokus i forskningen har hitintills legat på mellanchefen utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Forskare menar även att vi inte förstått ledarskap till fullo. Vi vill därför undersöka hur mellanchefen kan vara ett hinder och/eller möjlighet i organisationens innovationsarbete samt vilka förutsättningar de behöver för att kunna uppmuntra ett innovativt arbete. Syfte: Syftet med denna uppsats är att frambringa en djupare förståelse för mellanchefens mångsidiga roll i samband med innovationsarbete i organisationer. Metod och teoretisk utgångspunkt: Vår uppsats bygger på en abduktiv ansats. Med våra egna praktiska erfarenheter från arbetsmarknaden har vi byggt upp en teoretisk grundram. För att kunna studera fenomenen innovation och mellanchefer har vi valt att tillsammans med teori använda oss av ett insamlat empiriskt material. Genom 20 stycken strukturerade intervjuenkäter, utdelade på fyra företag, har en bredare och djupare förståelse för ämnena skapats. Slutsatser: I denna studie framkom det att en av de främsta anledningarna till att idéer inte vidareutvecklades är bristen på tid. Tidsbristen bör minska både för mellanchefen och för personalen. Detta då personalen behöver mer tid att dagdrömma och diskutera med varandra för att hitta lösningar på problem och få nya idéer. Mellanchefen behöver tid över för att kunna verka som ett filter mellan ledning och anställda i innovationsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)