The US-India Deal En fallstudie av USA:s och Indiens strategiska partnerskap

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen granskar det avtal mellan Indien och USA som ingicks under 2006. Utifrån det rationella aktörsperspektivet har vi undersökt hur man kan förklara de beslut USA och Indien tog då de ingick avtal med varandra. Vi har använt oss av fyra grundbultar som utgångspunkt: målsättning, alternativ, valmöjligheter och konsekvenser. Med dessa fyra bultar har vi försökt förstå vilka för- och nackdelar Indien respektive USA haft när de ingick avtalet och hur de kan ha resonerat inför undertecknandet av avtalet. Vi har också försökt se vilka konsekvenser avtalet kan ha fått för icke-spridningsavtalet NPT och för andra länder i världen. Vi kom fram till att både Indien och USA agerat rationellt utifrån sina nationella intressen och att detta samarbete trots flera risker är betydande för båda länderna och värt de uppoffringar som man gjort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)