Marknadsföring 2.0 : Produktplacering och filmer i USA, Frankrike och Sverige: 1980-talet till idag

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Författare: Feriye Setenay Orman; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Den samtida individen kommer idag i kontakt med ett oräkneligt antal verksamheters försök till kommunikation. Detta kan vara önskvärt, ofrånkomligt, avsiktligt eller omedvetet. Faktum är att dagens konsument har möjligheten att välja när och var denne vill kommunicera. Nutida teknik tillåter konsumenten att styra över hur pass effektiv företagens kommunikation blir. Dessa försöker därför återta kontrollen genom att hitta nya medel utöver de traditionella såsom reklam, PR, personlig försäljning etc.

Produktplacering i filmer har växt som kommunikationskanal under de senaste 30 åren och kommit att bli en mångmiljardverksamhet. Studier visar på att det är en kontinuerligt växande bransch. Vissa forskare menar att denna typ av marknadsföring är en mer effektiv kombination av traditionell reklam och publicitet, då företagen kan dölja sin medverkan men samtidigt styra över budskapet samt att det är mer svårfrånkomligt för konsumenten. Samtidigt säger andra att det har en negativ effekt på filmerna och att produktplaceringen i sig får ett negativt värde samt att metodens effekt och marknadsföring i allmänhet är beroende av faktorer som målgruppens kön, nationalitet och kultur, som gör det svårare att använda metoden som ett internationellt kommunikationsmedel. Konsekvensen är, menar man, att det inte finns någon garanti för när och var denna typ av marknadsföring kommer att vara effektiv.

Syftet med denna uppsats har varit att studera produktplaceringens utveckling i filmer från 1980-talet fram till idag för att skildra eventuella skillnader i förhållande till produktionsland- och år och genre.

Urvalet för denna studie har varit kritiskt hyllade filmer, tillhörande genrerna ”romantik”, ”komedi” och ”thriller”, som producerats i USA, Frankrike och Sverige.  En kvantitativ studie har genomförst genom att statistiskt sammanställa de produktplaceringar som noterats i respektive film. Resultaten har sedan belysts genom de teorier som valts för studien: kommunikationsteori, varumärkeskapital och kulturella skillnader; samt tidigare forskningar.

Slutsatsen är, enligt det resultat som studien har visat, att en allmän nedgång i användandet av metoden kan konstateras. Produktplacering är fortfarande i en utvecklingsfas där många frågetecken fortfarande förekommer, vilket gör att metoden inte kan bedömmas som ett lika effektivt medel som traditionell marknadsföring. Metoden har konstaterats vara ett märkesuppbyggande medel men det går inte med all säkerhet konstatera att det i alla lägen ska gynna företagen. Vidare har författaren kommit fram till att produktplacering är relaterat till kulturella skillnader och kön samt att tillvägagångssättet i första hand syftar till att skapa medvetenhet hos konsumenter snarare än att vara ett direkt försäljningsmedel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)