Sjuksköterskors upplevelser av sin roll i arbetet med barn som har övervikt eller fetma : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Det föreligger en global ökning av övervikt och fetma hos barn. Statistik i Sverige från 1990-talet fram tills idag visar en femdubblad ökning hos äldre barn, samt en ökning hos yngre barn där idag var femte 6–9 åring lider av övervikt eller fetma. Orsaker som kan ärvas från vårdnadshavare och leda till övervikt hos barn kan vara genetiska- och livsstilsrelaterade. Livsstilsfaktorer som påverkar är dåliga kostvanor och låg fysisk aktivitet som kan vara en del av samhällsutvecklingen. Eftersom övervikt och fetma hos barn är ett växande folkhälsoproblem och kan få allvarliga konsekvenser blir det viktigt att sjuksköterskornas roll i mötet med familjen synliggörs för att främja barnets hälsa och välbefinnande. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans roll i arbetet med barn som har övervikt eller fetma. Genom en litteraturstudie med fokus på åtta kvalitativa artiklar har en analys av tidigare forskning gjorts. Detta för att öka förståelsen och kunskapen kring området. Resultatet kunde sedan redovisas i fyra kategorier och tio subkategorier. Sjuksköterskor upplevde att vårdnadshavarna hade en stor del i att främja barnets hälsa. Genom att skapa en förtroendefull relation med familjen kunde det känsliga området barnfetma beröras och familjens individuella behov synliggöras. För att kunna uppnå detta upplevde sjuksköterskor ett ökat behov av resurser. Sjuksköterskorna har en viktig roll i det preventiva arbetet och behöver ta hänsyn till hela familjen och inte bara det enskilda barnet. Ur ett hållbarhetsperspektiv blir också sjuksköterskornas roll i mötet med familjen viktig för att kunna bidra till minskad vårdkonsumtion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)