Vägen till värdeskapande. En kvalitativ undersökning av de bakomliggande drivande faktorerna till förändring inom vården

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I denna kvalitativa undersökning är följande frågeställningar syntetiserade; Vilka är de bakomliggande faktorerna för förändring på ett sjukhus?, Hur upplevs förändringar av olika yrkesgrupper och på vilket sätt kan de potentiellt påverka förändringsprocessen? Genom en induktiv metodansats har en empirisk datainsamling, i form av flertal intervjuer med medarbetare på ett sjukhus i Skaraborg, använts. Därefter samlades sekundärkällor inom change management för att belysa olika perspektiv på förändringsprocesser och drivkraft för att förklara den insamlade datan. I empirin redogör respondenterna, indelade efter yrkesgrupper en homogen uppfattning av förändringar, däremot skiljer sig uppfattningen mellan yrkesgrupper till viss del främst mellan chefer som ser ekonomin som en stort motiv till förändring och personalen som enhälligt ser förändring som ett motiv att ständigt förbättra för patienterna, ta vara på varandras ideer och utveckla sin expertis. I analysen ser vi hur flera teoretiska perspektiv är förenliga med primärkällornas uppfattningar och beskrivningar från den praktiska verksamheten. Formella och informella strukturer i förändringsprocesser förklarar övergripande de drivande faktorer som styr förändring. Vi identifieras i analysen olika drivkrafter som med hjälp av teorier kan förklara det missnöje som finns mot vissa förändringar, samt en signifikant skillnad i jämförelse med en pågående process på sjukhuset. Tidigare forskning inom området har använts i diskussionen för att ge en fördjupad teoretisk förankring av våran analys för att bekräfta några övergripande fynd. I slutsatsen konstaterar vi kunna bekräfta att syfte och frågeställningar besvarats. Vi fann en skild uppfattning mellan hur yrkesgrupperna kände sig involverade och att formella processer ofta möter motstånd från vissa yrkesgrupper, vilket tyder på ett gap mellan ledning och personal som tidigare forskning visat existera. I den pågående processen fanns en distinkt skillnad i jämförelse med den generella uppfattningen. Processen bekräftar att individens drivkraft kan ge värdeskapande förändring utan stark styrning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)