Tekniker i Requirements Engineering med inriktning på Use Case-modellering

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

Sammanfattning: Detta examensarbete innehåller en introduktion till informationssystemutveckling och Requirements Engineering (RE). Vikten av att utföra RE på ett effektivt sätt är stor. Hela informationssystemet blir lidande om denna del inte utförs på ett tillfredställande sätt. För att utföra RE finns en rad tekniker och verktyg. Detta arbete behandlar en teknik i RE, nämligen Use Case-modellering. Arbetets syfte är att finna styrkor respektive svagheter med tekniken Use Case-modellering. Dessutom påvisar arbetet hur Use Case-modellering eventuellt kan förbättras. Det som framkommer i rapporten visar hur litteraturen ser på Use Case-modellering samt hur personer som praktiskt har använt sig av tekniken ser på den. Resultatet belyser att litteraturen och praktiken har ungefär samma syn på Use Case-modellerings styrkor och svagheter och att tekniken bör förbättras på olika sätt. Arbetet avslutas med en diskussion kring genomförandet av arbetet samt en diskussion kring det uppnådda resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)