Upplevelsen av Amyotrofisk lateralskleros : En litteraturstudie ur ett patientperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros är en fortskridande motorneuronsjukdom som drabbar de nervceller som styr skelettmuskulaturen. Sjukdomen leder till en successivt ökande muskelförsvagning och till sist döden, oftast inom 3-5 år från det att diagnos satts. Sjukdomen orsakar ett stort lidande för patienten och dennes närstående då den kan vara snabbt fortskridande och oförutsägbar. Syfte: Syftet var att beskriva upplevelsen av att leva med ALS. Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats och är baserad på 10 kvalitativa originalartiklar. Artiklarna analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys och resulterade i 4 huvudkategorier och 12 underkategorier. Resultat: Resultatet visade att upplevelsen av att leva med ALS är individuell men vissa fynd stack ut mer än andra. Dessa var de ständiga förlusterna sjukdomen medförde, upplevelsen av att vara en börda för andra, sjukdomen gav patienten en ny synvinkel på livet samt att kunna finna mening trots sjukdomen. Slutsats: Upplevelsen av ALS är mångdimensionell och individuell. Sjukdomen innebär svåra prövningar för den drabbade individen men med rätt stöd från anhöriga och sjuksköterskan kan lidandet lindras och meningen i livet bibehållas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)