En studie i kommunikationsprotokoll inom valutahandel

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Författare: Sandra Stål; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Ett kommunikationsprotokoll är en specifikation på hur kommunikation mellan två eller fler parter fungerar. Det kan specificera vilken typ av koppling parterna har till varandra, vilken sorts data som kan skickas, hur det datat skall formateras med mera. För att förbättra kommunikationen mellan SEBs interna system undersöker denna rapport vilka alternativ som finns och vad de kan ha för fördelar och nackdelar mot det existerande kommunikationsprotokollet. Intervjuer med de som arbetar i systemen och protokolldokumentation sammanställs för att hitta skillnader mellan protokollen och för att väga alternativen mot varandra. Det protokoll som används idag är enligt intervjuresultaten långsamt och svårt att underhålla. Det protokoll som enligt undersökningen har störst fördelar är ProtoBuf. Med binära, tydliga meddelanden kan ProtoBuf lösa många av de problem som finns i den existerande lösningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)