En blivande ICA-handlares väg att balansera de olika krav som ställs på generationsskiftet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Syfte: Jag vill skapa förståelse för situationen som uppstår när den nya ägaren balanserar kraven som ställs i ett generationsskifte. Metod: Denna uppsats har skett via en kvalitativ undersökning som kommer inhämta information från kvalitativa intervjuer. Uppsatsen baseras även på en fallstudie som är en process där studien strävar efter att beskriva och analysera en viss kvalitativ och komplex händelse under en viss period. Uppsatsens mål med detta arbete var att få svaret på ovanstående syfte där jag följer en blivande ägare som skall genomföra ett generationsskifte i familjeföretag. Det jag som författare hade observerat via den nära relation jag har med den blivande ägaren ville jag få mer information om. Hur kan dessa krav påverka varandra via generationsskifte och hur balanseras kraven mot varandra. Slutsats: För att slutligen sammanfatta balansen mellan kraven som den blivande ägaren står inför är min tolkning följande. ICA:s krav ger startsträckan, erfarenheten och tiden som den blivande ägare behöver för att samla och förbereda sig inför dagen då det slutliga övertaget av företaget sker. Kortfattat hjälper ICA att balansera samtliga av kraven som ställs på den blivande ägaren.  Kravet från pappan hjälper till på så vis att pappan kan hjälpa till med sin erfarenhet gällande personal och ledarskapet. Via pappans närvaro finns även en trygghet som hjälper den blivande ägaren personligen att känna stöd. Personalkravet och ledarkravet hjälper inte direkt något annat krav. Att relationen är en viktig pusselbit i detta generationsskifte kan författaren förstå via tolkning att inget krav kan påverka relationen mellan den blivande ägaren och pappan utan relationen måste finnas där för att underlätta de övriga kraven. Personalen och ledarskapet byggs upp med erfarenhet och trygghet vilket i grunden åter bottnar i relationen. Relationen kan ingen hjälpa den blivande ägaren med utan det måste den blivande ägaren hantera själv. Balansen mellan kraven blir därför viktig och allt bottnar sig i relation för att kunna genomföra generationsskiftet så smidigt som möjligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)