Identitetsskapande via kulturella uttryck ­ En undersökning av kulturprojektet Komma Till Tals betydelse för deltagarnas identitetsskapande i en mångkulturell miljö

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: SyfteSyftet i detta examensarbete är att undersöka projektet Komma Till Tals betydelse för dedeltagande ungdomarnas personliga identitetsskapande.HuvudfrågaKan skolan agera kulturförmedlare utan att inkräkta på elevers integritet och identitet?Metod och materialMetoderna vi har använt oss av är observationer och litteraturstudier, där vi ställer projektetKomma Till Tals arbetssätt mot teorier om identitetsskapande och pedagogisk miljö. Medutgångspunkt från våra observationer och tidigare erfarenheter försöker vi med litteraturenshjälp få reda på om verksamheten inom Komma Till Tals kan leda till en reviderad självbildför deltagarna.Resultat med betydelse för läraryrketI den framtida yrkesrollen som musiklärare, både vad det gäller klassundervisning ochinstrumentalundervisning, kommer vi att få rollen som både kulturförmedlare och kunskaps-förmedlare. Vi försöker i denna uppsats peka på hur kultur förmedlas genom kommunikationoch i kontakt emellan människor. Kulturen är sammanbunden med samhället och denindividuella identiteten. Vi menar att skolan måste undervisa eleven i kulturella uttrycks-former, dock bör denna undervisning ske med beaktande av teorier om skolan som ettoffentligt rum. Detta för att en undervisning ska kunna ske utan att läraren inkräktar påelevens integritet och identitetsarbete samt för att skapa en pedagogisk atmosfär som ärgynnsam för både eleven och läraren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)