Den Gröna massan : Socialisation i en organisation med tydliga strukturer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: För nyanställda är socialisationsprocessen ett avgörande steg, i övergången till en ny organisation finns utmaningar och aspekter som är avgörande för hur väl en individ kommer in i och blir en del av arbetsplatsgemenskapen. Organisationer använder sig av olika taktiker för att strukturera upp socialiserings- och lärandeprocesser för nyanställda.  Försvarsmakten är en organisation där struktur, auktoritet och formella arbetsbeskrivningar används för att nå uppsatta mål. Där vanliga antaganden om arbetsgemenskap och socialisering inte passar in, syftet är att bidra till ökad kunskap om organisationssocialisation i en annorlunda kontext.  Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes utifrån en intervjuguide med åtta frågor, med anställda inom Försvarsmakten. För att förstå vad det är utifrån berättelser om interaktion och genom händelser under grundläggande militär utbildning som utmärker organisationen i socialisationsprocessen. Det empiriska materialet spelades in och transkriberades, för att sedan sorteras och reduceras. Materialet analyserades tillsammans med för studien vald teori, där likheter och skillnader upptäcktes, vilket ledde fram till det för studien slutliga resultatet.  Socialisationsprocessen på en arbetsplats med tydliga strukturer upplevs gå otroligt fort till skillnad mot många andra arbetsplatser. Rekryters tillhörighet är gruppen, och utifrån gruppdynamiken arbetar de tillsammans för att lösa uppgifter som ligger framför dem. Socialisationen skapade en rädsla för att sticka ut från den gröna massan. Ett viktigt moment var att lära sig tabulatur, vilket möjliggjorde för rekryterna att undvika de missförstånd som uppstod när de först kom in i organisationen. Utifrån uniform och märken förstås maktstrukturer och hierarkier, samtidigt som interaktionen i den enskilda gruppen upplevdes familjär och oformell, för att bli mer och mer formell ju längre ut från den enskilda gruppen rekryterna kom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)