Danskar på distans : en studie om attityder och köpbeteende vid distanshandel.

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: Det är numer ett allmänt känt fenomen att Internets betydelse i samhället som marknads- och handelsplats, kommunikationsplattform och informationskälla är oumbärlig. Internet som handelsplats är beroende av en rad faktorer så som konsumenternas köpbeteende på Internet, produktkarakteristika, marknadsföringstekniker på Internet samt upplevda fördelar och nackdelar av att e-handla. Även de flesta traditionella distanshandelsföretag och postorderföretag säljer numer sitt sortiment online i webbutiker på nätet. Ett annat välkänt faktum är att världen blir alltmer global vilket också förändrar sättet att kommunicera med marknaden. Därför är det vitalt för företag att ta reda på konsumenters attityder och beteenden, såväl kulturbetingade som värderingsmässiga, till att e-handla, för att lyckas med en marknadsföringsstrategi.En av anledningarna till att nordiska konsumenter tenderar att undvika att handla från utländska sajter är bland annat en upplevd osäkerhetsfaktor angående säkerhet och lurendrejeri samt att de inte alltid är säkra på vad som gäller vid garantier och ångerrätt. Även leverans- och tullkostnader anses vara ett problem då dessa inte alltid stämmer överens med informationen på företagens hemsidor. Förutsättningarna för e-handel mellan Sverige och Danmark anses som mycket goda, i synnerhet eftersom danska konsumenter gillar att e-handla och att de nuvarande nätköpen från Sverige uppgår till 5 procent.Syftet med uppsatsen har varit att tolka och försöka förstå varför och hur danska konsumenter distanshandlar och vad de kan tänkas ha för attityd och uppfattning om distanshandel från svenska företag i allmänhet och Företagets verksamhet i synnerhet. Företaget är ett stort och välkänt distanshandelsföretag inom mode och hem som är beläget i Mellansverige. Företaget har problem med den danska marknaden. Eftersom kunderna är atypiska från resterande nordiska länder som Företaget verkar i var deras önskan att få en inblick i vad deras danska registrerade kunder hade för uppfattning om dem.Den här studien har genomförts med hjälp av två olika undersökningar. En kvalitativ undersökning som bestått av enkätintervjuer med danska kvinnliga konsumenter samt en webbenkätundersökning som utförts på Företagets danska handlande och icke handlande kunder. Uppsatsen har ett hermeneutiskt och tolkande perspektiv och syfte.Undersökningarna har resulterat i att vi fått fram följande resultat och slutsatser. Danska konsumenter upplever att fraktkostnader, extra avgifter för returnering och övriga distributionskostnader upplevs som negativt. Det framkom även att danskarna gärna handlar lite dyrare kläder och de fokuserar på äkta varor och varumärken. Vi har funnit att respondenterna tenderar att inte vara särskilt lojala till ett specifikt företag utan snarare är faktorer som pris, tillgänglighet och varumärke som avgör vart konsumenten handlar. Den i särklass främsta orsaken till varför de handlar via distans är på grund av att det är bekvämt, enkelt och tidseffektivt. Att webbsidan man handlar från är tydlig och lätt att överblicka är attribut konsumenterna värdesätter. Danska konsumenter föredrar att handla danskt är en av de slutsatser vi kunnat dra i vår studie

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)