Lärarens arbetssätt för att utveckla läs- och skrivinlärningen hos flerspråkiga elever

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Författare: Samar Hammoodi; Gabriella Varli; [2020]

Nyckelord: arbetssätt;

Sammanfattning: Med den studie undersökt vi hur olika klasslärare arbetar för att utveckla läs-, och skrivinlärningen hos flerspråkiga elever. För att få svar på våra forskningsfrågor intervjuade vi tre informanter. Vi upptäckte likheter och skillnader från det insamlade materialet och fick svar på våra forskningsfrågor med stöd av litteratur. Från den resultat vi fått fick vi vetskap om att arbetssätten, resurser och samarbetet med hemmet och Svalärare har stor betydelse med att utveckla flerspråkiga elevers läs- och skrivinlärning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)