Sjuksköterskors upplevelser av att främja barn till delaktighet i vårdmöten : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Barns delaktighet är ett aktuellt ämne inom hälso och sjukvård om hur sjuksköterskan ska få barnet involverat i sin vård. Det har stärkts av att barnkonventionen har blivit lag i Sverige 1 januari 2020. Barn och föräldrar har upplevt att det var viktigt att känna förtroende och trygghet för sjuksköterskan och att sjuksköterskan var lyhörd och inkännande för deras behov. Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser om hur sjuksköterskan främjar barn till delaktighet i vårdmöten. Litteraturstudien baserades på nio vetenskapliga artiklar, varav åtta med kvalitativ design. Efter analysen framkom tre teman i resultatet som trygghet, vårdande relation och sjuksköterskans upplevelser av utmaningar samt sex underteman. Förutsättningar för att barn kunde vara delaktiga i sin vård var att barnet kände trygghet. Vilket gjordes när sjuksköterskan främjade relationen med barnet och deras föräldrar. Det kännetecknade den vårdande relationen. I den vårdande relationen upplevde sjuksköterskan flera utmaningar. Betydelsefull komponent i barns delaktighet var om sjuksköterskan hade förmåga att ge barnet utrymme i samtalet. Det genom att sjuksköterskan lyssnade på barnet samt lät barnet få uttrycka sin åsikt. Det främjade barns medbestämmande, inflytande och delaktighet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)