Relationen är A och O : En kvalitativ intervjustudie om vad skolkuratorer anser vara förutsättningar för att bygga en relation med ungdomar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

Sammanfattning: Utgångspunkten i studien var relationens betydelse och fokus i studien har varit att undersöka vad skolkuratorer anser vara förutsättningar för att bygga en relation med ungdomar. För att möjliggöra det har sex semistrukturerade intervjuer genomförts med skolkuratorer i tre kommuner i Sverige. Det empiriska materialet har analyserats genom en tematisk analysmetod där huvudtemat Relationens betydelse framkom, vidare har fyra centrala teman som förutsätter relationsskapande analyserats fram. Respektive tema har ett undertema för att möjliggöra en fördjupning. Följande centrala teman och underteman var; Att finnas där och att lyssna, Att använda sin kunskap och att möta ungdomen där den är, Att vara människokännare och att vara flexibel, Att vara människa och att göra det lilla extra. Resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning och Carl Rogers teori om den personcentrerade terapin samt Rogers tankar om den terapeutiska relationen. Studiens huvudsakliga slutsats var att relationen är A och O.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)