”Barn ska lära sig att äta rätt” : och på sikt växa i sin kostym

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Anna Hallgren; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syfte

Syftet med detta arbete var att utifrån ett inlärningspsykologiskt perspektiv belysa hur olika yrkeskategorier i skolan bedriver undervisning om kost. Detta syfte var indelat i tre frågeställningar:

1. Hur, med vilka pedagogiska medel, förmedlar skolan kunskaper om kost?

2. Vilken teoretisk kunskap om kost förmedlar skolan till eleverna?3. Hur samarbetar olika yrkeskategorier i skolan för att ge eleverna kunskaper om kost?

Metod

Denna undersöknings ansats har varit kvalitativ och genomförts utifrån Albert Banduras socialpsykologiska inlärningsteori. Metodiken har bestått av bakgrundsstudier samt intervjuer med yrkeskategorierna; skolsköterska, skolrestaurangchef, idrottslärare och klasslärare på en grundskola med årskurserna F-6. Intervjumetoden avsåg att studera undersökningspersonernas verklighet i yrket och hur denna kan utvecklas hälsofrämjande. Undersökningen har präglats av personalens förmåga att bedriva sitt arbete med att förvalta och utveckla elevers förmåga att göra hälsosamma val i sin vardag.

Resultat

Undersökningen resulterade i ett konstaterande, att mycket ska rymmas inom ramarna för skolan och att kostundervisningen i skrivande stund inte är ett prioriterat område. Flera undersökningspersoner har uttryckt termer som ”ett hälsosamt förhållningssätt” upplevs få ett stötte genomslag än en lektionstimme.

Slutsats

Intresset för detta ämne är dock stort och motivationen för att utveckla arbetet mot ett hälsofrämjande förhållningssätt och undervisning i skolan är hög. En central slutsats i undersökningen är att flera yrkeskategorier i skolan arbetar utifrån styrdokument som involverar elevens kunskaper och deras hälsa. Arbetet med elevers kostval och kunskap om kost är någonting som samtliga yrkeskategorier i skolan därigenom bör ha ett intresse av. Detta är ett starkt motiv till att motivera personalen till utvecklande av ett samarbete kring ämnet kost och hälsa. Studiens nyckelord är: kost, undervisning, samarbete, hälsofrämjande, kunskap, förhållningssätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)