Psykosociala faktorer i relation till avhopp inom organiserad barn-och ungdomsfotboll

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka samband mellan risken för avhopp inom organiserad barn-och ungdomsfotboll och psykosociala faktorer (motivationsregleringar, upplevt autonomistöd från tränaren och socialt stöd). Studien är kvantitativ med en prospektiv design. Insamling av data skedde via ett stratifierat urval med fotbollsspelare i åldrarna 10-18 år (M=13.71,SD=1.77). Sammanlagt deltog 737 varav 275 flickor samt 462 pojkar. Resultatet visade signifikant samband mellan lägre nivåer av autonom motivation och upplevt autonomistöd och en ökad risk för avhopp. Däremot visade amotivation, kontrollerad motivation och socialt stöd inget statistiskt signifikant samband med ökad risk för avhopp. Sammantaget indikerade studiens resultat att lägre nivåer av autonom motivation och upplevt autonomistöd från tränaren kan vara viktiga psykosociala faktorer att beakta för att förebygga avhopp. Studiens resultat bidrar med ökad förståelse och kunskap avseende sambanden mellan risk för avhopp och de psykosociala faktorerna. Resultatet kan användas för att exempelvis ta fram riktlinjer som syftar till att skapa positiva idrottsmiljöer som är relevanta för att förebygga risk för och förhindra avhopp för barn och ungdomar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)