Övergångar mellan mellanstadiet och högstadiet gällande elever i behov av stöd : Specialpedagogers/specialläraresoch mentorers uppfattning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Sammanfattning Syftet med denna studie var att se hur övergången mellan mellanstadiet och högstadiet ser ut i olika skolor i olika kommuner gällande elever i behov av stöd utifrån specialpedagogers/ speciallärares och mentorers perspektiv när det kommer till upplägget av extra anpassningar och särskilt stöd, med den sociokulturella teorin som bas. En kvalitativ forskning genomfördes innehållande 13 semistrukturerade intervjuer, sju med specialpedagoger/ speciallärare och sex med mentorer, med hjälp av en intervjuguide. Intervjupersonerna var involverade i övergångsprocessen på överlämnande eller mottagande skola och intervjuernas resultat diskuterades sedan gentemot rådande styrdokument och tidigare forskning som handlar om övergångar mellan olika stadier. Det som framkom i studien var att intervjupersonerna ansåg att samarbetet mellan specialpedagoger/speciallärare och mentorer när det kommer till elevärenden och hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt fungerade bra och att den öppna kommunikationen professionerna emellan samt specialpedagogens roll som handledare och rådgivare upplevdes som positiv. Studien visade även att specialpedagoger/speciallärare och mentorer ansågs viktiga då det kommer till utformandet av en god lärmiljö och lyckade övergångar. Elevernas delaktighet i övergångar ansågs nästintill obefintlig och istället är det vårdnadshavarna som representerade eleverna vid överlämningen. Studien visade också att mottagande skola bjöd in alla elever till prova-på dagar och andra aktiviteter innan skolstart samt att elever i behov av stöd och deras vårdnadshavare erbjöds att träffa blivande lärare eller elevhälsoteamets medlemmar för ytterligare överlämning. Vidare framkom att alla elever samt vårdnadshavare fick tycka till om blivande klasstillhörighet och stödinsatser. Det påvisades även att delaktigheten i övergångar ställde höga krav på elever i behov av stöd och att även förändringar i den fysiska miljön och andra skillnader mellan stadierna kunde leda till ångest och oro för eleverna.  Nyckelord: grundskola/primary school, mellanstadiet/middle school, skolövergång/school transition, särskilt stöd/special needs, överlämning 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)