Från brottsling till hederlig samhällsmedborgare : En kvalitativ studie om vad personal på SiS-institutioner anser är viktigt i sitt behandlingsarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

Syftet med studien som presenteras i denna uppsats var att undersöka vad som anses viktigt i SiS-institutioners behandlingsarbete med personer mellan 13-20 år, som har ett kriminellt förflutet, och som skall socialiseras in i samhället. Vi som skrivit den har genomfört en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med fem yrkesverksamma behandlingsassistenter på två SiS-institutioner. Av dessa fem intervjuer var två stycken direktintervjuer som genomfördes i en lokal på institutionen, och tre av intervjuerna genomfördes via telefon. Det som har varit genomgående för studien har varit att vi har haft ett hermeneutiskt synsätt där tolkningar av behandlingspersonalens åsikter har varit centrala. För att bearbeta vårt empiriska material har vi använt oss av innehållsanalys vilket gav oss möjlighet att utläsa de likheter och skillnader som fanns i personalens utsagor. Resultatet av vår studie är att relation, utbildning och förbättrad psykosocial funktionsförmåga anses vara de viktigaste faktorerna i deras behandlingsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)