Analys av Lag 2014:266 ”Energikartläggning i stora företag” med efterföljande energikartläggning

Detta är en Master-uppsats från KTH/Energiteknik

Författare: Christian Lundholm; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: EU har för avsikt att uppfylla 2020 målet om energianvändning och utsläpp. Som en del i detta försök så har flertalet olika åtgärder och lagar tagits fram. En av åtgärderna är att införa lag 2014:266 energikartläggning i stora företag som har sitt syfte i att minska stora företags energianvändning genom att belysa kostnadseffektiva åtgärdsförslag på verksamheten och dess fastigheter. Det här examensarbetet har riktat in sig mot lag 2014:266 för att dels sammanställa och analysera lagen och dels för att utföra en energikartläggning, i enlighet med lagen, på B-huset i Saab AB:s kontor Järfälla. Denna energikartläggning har utförts enligt de premisser som idag ställs av tillsynsmyndigheten, energimyndigheten. Slutligen har även, med Saab AB:s energikartläggning som grund, en analys om hur lag 2014:266 kommer att påverka stora företag när denna lag väl tas i drift. Energikartläggningen, se kapitel sex, har utförts helt i enlighet med energimyndighetens förslag på upplägg av energikartläggning och är en ”fristående” del i rapporten. Denna energikartläggning har visat att möjligheterna för energibesparing för B-huset är stor. Största besparingen som uppdagats avser ventilationen som idag har relativt dålig styrning och där maskinerna är gamla. Vidare tillkommer även andra åtgärdsförslag med en mindre besparingar som, liknande ventilationen, beror på att det inte finns full kontroll av husets styrsystem. Att stora företag i Sverige lagstadgas att utföra en energikartläggning anses enligt författaren positivt för energianvändningen då en energikartläggning med stor sannolikhet finner åtgärder som gör att företagen kan minska sina energikostnader. Anledningen till denna sänkning av energianvändning är att det ofta finns åtgärder som bygger på enklare åtgärder för fastigheten och dessa åtgärder är ofta helt utan, eller med en väldigt liten, investering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)