Anhörigas erfarenheter av att leva med en person med bipolär sjukdom : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Titel: Anhörigas erfarenheter av att leva med en person med bipolär sjukdom. Bakgrund: Bipolär sjukdom är en psykisk sjukdom som ungefär 60 miljoner människor världen över drabbas av. I Sverige uppges 1-2 procent av befolkningen någon gång under livet drabbas av bipolär sjukdom. Sjukdomen medför många komplicerade beteenden och gör livssituationen för de anhöriga komplex. Syfte: Syftet med litteraturstudien var beskriva anhörigas erfarenheter av att leva med en person som har bipolär sjukdom. Metod: En litteraturstudie genomfördes med åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Dessa analyserades och sammanställdes för att sedan bli litteraturstudiens resultat. Artikelsökningen gjordes i databaserna; CINAHL, PubMed, Scopus och PsycINFO. Resultat: Resultatet sammanställdes i fyra kategorier; anhörigas känslor och tankar kring de drabbade och till sjukdomens yttringar, förändringar i dagligt liv, svårigheter att få stöd från omgivningen och syn på framtiden samt tillhörande underkategorier. Konklusion: Erfarenheterna av att leva med en person med bipolär sjukdom är många och varierande. Brist på stöd, information och förståelse från sjukvården är återkommande i litteraturstudien. Callista Roys adaptionsteori har använts i diskussionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)