Våld i hedersnamn : en kvalitativ sudie kring socialtjänstens insatser beträffande hedersreöaterad våld.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Hedersrelaterat våld är ett fenomen som under de senaste 15 åren har uppmärksammats i Sverige. Tidigare undersökningar tyder på att det riskerar att finnas en brist på kunskap från yrkesverksamma som arbetar med dessa ärenden, det verkar också finnas en osäkerhet kring hur man på bästa sätt hanterar problematiken med hedersrelaterat våld. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur verksamheter som arbetar med hedersrelaterat våld upplever sitt samarbete med socialtjänsten insatser i frågor som rör hedersrelaterat våld. Studien baseras på en kvalitativ metod som bygger på semistrukturerade intervjuer, och utgår från 3 olika verksamheter i Göteborgs kommun som arbetar med hedersrelaterat våld och samarbetar med socialtjänsten. Många teman var återkommande genom de intervjuer som var relaterade till hur respondenterna upplevt hantering av hedersrelaterade fall. Dessa teman delades in i olika subteman: Kunskap och förståelse 1) Makt 2) Resurser 3) För att möjliggöra tolkning och förståelse i analysen användes teorier från tidigare forskning, vilka kopplades samman med upplevelser från intervjupersonerna.   Resultatet visade att det finns brister beträffande hedersrelaterat våld som innefattar både brist på kunskap och resurser i området, vilket resulterade i brist på säkerhet och förtroende hos klienter. Resultatet visade också att sambandet mellan kunskap och resurser var vagt, vilket innebär att de professionella inte alltid visste hur man skulle hjälpa offer.  Bristen på kunskap utgör i sin tur att de utsatta inte får de insatser och stöd som behövs. Kunskap blir således en livslinje för socialarbetaren för att kunna lokalisera rätt resurser samt utöva sin makt som behövs för att hjälpa de som faller offer för hedersrelaterat våld och förtryck. Denna studie indikerar att mer forskning behövs som ger nya perspektiv på ett arbete med hedersrelaterat våld och förtryck

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)