Att värma upp med statisk stretch eller inte? : En systematisk litteraturstudie på hur statisk stretch vid uppvärmning påverkar utfallet i höjd vid vertikalhopp

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Abstrakt  Bakgrund: En allmän uppfattning är att stretching kan påskynda musklernas förmåga till återhämtning, underlätta inlärning av rätt teknik samt minska risken för överbelastningsskador i vissa idrotter (1). Det har presenterats motstridiga resultat om hur statisk stretch påverkar senor samt på de muskulära komponenterna i muscle-tendon unit (MTU). En del studier har visat att statisk stretching (SS) minskar styvheten i MTU och/eller ökar senans slakhet (4,5), vilket i sin tur leder till sämre kraft produktion och en långsammare muskelaktivering (6). Syfte: Syftet med studien var att systematiskt granska vetenskapliga artiklar gällande effekten av hur statisk stretch kombinerat med uppvärmning påverkar höjden i ett vertikalhopp hos friska unga vuxna, mätt i centimeter med hjälp av hoppmatta. Metod: Litteratursökningen genomfördes via databasen PubMed och nio artiklar inkluderades enligt kriterierna för PICO (Population, Intervention, Control & Outcome). Artiklarna granskades sedan via granskningsmallen PEDro-scale i syfte att skatta studiekvaliteten. Därefter betygsattes evidensstyrkan via SBU:s metod GRADE. Resultat: Tre av studierna konkluderar en minskning av vertikalhöjden efter stretching medan resterande sex studier fann ingen signifikant skillnad. Den sammanlagda evidensgraden av vilken effekt statisk stretchs har på vertikalhopp bedöms som begränsad. Konklusion: Efter granskning av de nio inkluderande artiklarna går det ej att säkerställa att statisk stretching påverkar utfallet av ett vertikalhopp. Hur durationen av statisk stretch kombinerat med uppvärmning påverkar höjden i vertikalhopp är ett område där det behöver bedrivas ytterligare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)