Hur påverkar användandet av sociala medier ungdomars självkänsla? : En scoping review

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Sofie Jakobsson; Jessika Bjuhr; [2020]

Nyckelord: självkänsla; sociala medier; ungdomar;

Sammanfattning: Bakgrund: Under ungdomstiden genomgår ungdomar en förändring inom vilken de frigör sig från sina föräldrar, och samhörighet med jämnåriga blir istället speciellt viktigt. Att känna samhörighet är även en stor del av självkänslan. Ungdomar använder idag sociala medier främst för att medverka i sociala interaktioner och för att tillgodose viktiga utvecklingsbehov som intimitet och samhörighet till andra. Påverkan på ungdomarnas mående utifrån användandet av sociala medier har det forskats på flitigt, men resultaten utifrån forskningen ger inte en samlad bild av hur denna påverkan ser ut.  Syfte: Att sammanställa och få kunskap om hur ungdomars självkänsla påverkas av användningen av sociala medier. Metod: Vi har valt att undersöka ämnet genom att göra en scoping review där elva kvantitativa artiklar valdes ut och sammanställdes översiktligt.  Resultat: Samtliga artiklar visar en koppling mellan ungdomars användning av sociala medier och självkänsla. Fem artiklar visar kopplingar till högre självkänsla, där begreppen självpresentation och feedback främst användes som förklaringar. Sex artiklar visade kopplingar till lägre självkänsla, där begreppen social jämförelse, frekvensen av användningen och emotionell investering i sociala medier användes som förklaringar. En longitudinell artikel visade däremot att det var självkänslan som påverkade ungdomarnas användning av sociala medier, och inte tvärtom.  Slutsatser: Vår översikt visar att det finns samband mellan ungdomars användning av sociala medier och deras självkänsla. Sambanden består av en mångfald av olika begrepp, däremot har forskare ännu inte helt lyckats fånga fenomenet eller med säkerhet påvisa kausalitet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)