Fallgropar i samverkansprojekt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Lunds universitet/Trafik och väg

Sammanfattning: Titel: Fallgropar i samverkansprojekt Författare: Felix Forsberg & Hardy Nordling Handledare: Stefan Olander, Institutionen för Byggvetenskaper, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola. Mikael Thulin, Produktionschef NCC Infrastructure, Helsingborg Examinator: Sven Agardh, Institutionen för teknik och samhälle, AvdelningProblemformuleringar: Vilka fallgropar kan lokaliseras för samverkansprojekt? Hur påverkar vald upphandlingsstrategi ett samverkansprojekt? Syfte: Syftet med studien är att söka svar på hur samverkan används i branschen för att rikta fokus på vilka fallgropar som finns. Även att undersöka vilka upphandlingsstrategier som används och hur de påverkar samverkansprojekt. Metod: Huvuddelen av studien genomfördes som en fallstudie med en kvalitativ arbetsmetodik. För att förankra kunskap om samverkan i byggbranschen samt för att tolka tidigare studerade ämnen inom området inleddes studien med en litteraturstudie. Genom en dokumentstudie introducerades sedan fallstudien. Dokumentstudien låg till grund för de fem semistrukturerade intervjuerna med respondenter från entreprenörs- och beställarledet. Resultatet kopplades till sist samman med litteraturen i en analys med efterföljande slutsatser. Slutsatser: För att undvika många av de fallgropar som lokaliserats i samverkansprojekt gäller det först och främst att veta vad syftet med samverkan är. Därtill är det viktigt att se samverkan som ett förhållningssätt. Där inte bara viljan att samverka finns utan även att roller och kompetenser återspeglar varandra. Förtroende är en grundpelare i samverkan. Enligt fallstudien har bakomliggande faktorer som: riskfördelning, kontraktsutformning, organisation och hur ersättning regleras visat sig ha en stor betydelse för att bygga förtroende. Gällande samverkansprojekts upphandlingsstrategi är det återigen viktigt att veta vad målet med samverkan är samt vilken utgångspunkt man har för att utvärdera projektet. Detta för att kunna förstå konsekvenserna av de ingående komponenterna och hur de förhåller sig till varandra. Ytterligare en förutsättning för att förstå upphandlingsstrategins påverkan på projektet är att bägge parter kan och förstår kontraktet. Avslutningsvis handlar många av de problem som kan uppstå i samverkansprojekt om individens inställning och agerande i det aktuella samverkansprojektet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)