Hur polischefers ledarskap påverkats av myndighetens omorganisation

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien var att undersöka ledarskapet inom Polismyndigheten i sambandmed omorganisationen. Vi ville få en ökad förståelse för ledarskapet genom attundersöka hur omorganisationen påverkat ledarskapet för chefer inom Polisen.Ytterligare undersöktes hur chefer inom Polismyndigheten upplever sitt ledarskap ochom det överensstämmer med Polismyndighetens riktlinjer för ledarskap somutarbetades i samband med omorganisationen.Teori: I vårt teoretiska ramverk har skillnaden mellan ledarskap och chefskap betonatssamt vad ledarskap innebär. Situationsanpassat ledarskap har använts i teorin då detär den ledarskapsstil som utmärker sig i vårt resultat. Ytterligare har vi skrivit kringorganisationsförändringar och dess komplexitet samt om decentralisering ochcentralisering.Metod: Vi valde en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med polischeferdå det gynnar vårt syfte med studien på bästa sätt. Eftersom studien utgår från ettchefsperspektiv valde vi att intervjua just ledare inom myndigheten. Vad gälleromorganisationens aspekt ville vi undersöka om den påverkat just cheferna ochderas ledarskap. Sex chefer på olika nivåer inom organisationen har intervjuats frånett lokalpolisområde i Polisregion Väst.Resultat: Omorganisationen har påverkat ledarskapet mestadels positivt genom att chefernafått ett större ansvar, att ledarskapet styrs med tillit och förtroende, att det finns ettbättre medarbetarinflytande och att cheferna har mer inflytande i organisationen.Det kan konstateras att respondenterna överlag utövar sitt ledarskap med grund idet som Polismyndigheten förespråkar kring ledarskap. Alla respondenter uttryckteatt tillit och förtroende är betydande begrepp i deras ledarstil. Dessutom betonadealla respondenter att deras ledarskap ibland behöver anpassas till situationen ellermedarbetaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)