Vad motiverar medarbetare inom detaljhandeln? : Kan CSR ha en inverkan på arbetsmotivationen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Denna studie ämnar undersöka arbetsmotivation inom detaljhandeln. Syftet med studien är att identifiera vilka faktorer som kan tänkas ha en upplevd påverkan på medarbetarnas arbetsmotivation. Vidare är studiens syfte att undersöka om de valda företagens CSR-aktiviteter kan upplevas påverka medarbetarnas arbetsmotivation. Studien är av kvalitativ karaktär och intar ett hermeneutiskt perspektiv. Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med sex medarbetare inom detaljhandeln varav tre arbetar på H&M och tre på The Body Shop. Teoriavsnittet belyser Herzbergs tvåfaktorsteori samt Self-Determination Theory. Teorierna ligger till grund för insamlingen av empiri samt för tolkningen av resultatet och den efterföljande analysen. Resultatet av studien visar att medarbetarna till stor del motiveras av samma faktorer såsom erkännande, personlig utveckling och avancemang, återkoppling samt samhörighet. Trots detta så kom man fram till att faktorer såsom lön och arbetsmiljö också är viktigt för medarbetarna men att det råder tvivel kring huruvida dessa kan anses som motivationsskapande ur ett långsiktigt perspektiv eller endast verkar som tillfredsställande under en kortare period. Slutsatsen man kan dra av studiens resultat är att vad som motiverar butiksmedarbetare i stor utsträckning stämmer överens med Herzbergs tvåfaktorsteori samt Self-Determination Theory. Även om det råder viss grad av ifrågasättande gällande Herzbergs uppdelning av hygien-respektive motivationsfaktorerna så kan en sammantagen slutsats dras gällande att det är de interna faktorerna som i huvudsak verkar som motiverande för samtliga medarbetare. En ytterligare slutsats som studien frambringat är att ett företags CSR-aktiviteter i liten utsträckning verkar som motiverande för medarbetarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)