Upplevelsen av delaktighet i aktivitet hos människor som är arbetslösa : En enkätstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Bakgrund: Delaktighet i aktivitet påverkar människans hälsa och välmående. Att förlora arbetet som är en central roll i livet, kan ha en negativ effekt på människans upplevelse av delaktighet i aktivitet. Tidigare studier har visat att arbetsterapi är effektivt för att hjälpa människor att övervinna eller minska hälsoriskerna som arbetslöshet kan orsaka. Syfte: Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av delaktighet i aktivitet hos människor i åldrarna 20-64 år som varit utan arbete i minst tre månader. Metod: En kvantitativ webb-enkätstudie genomfördes med inspiration av bedömningsinstrumentet OCAIRS-S. Vid analys av data tillämpades en kvantitativ bearbetning för att beskriva och förklara forskningsresultat på ett objektivt sätt. I studien deltog 161 deltagare. Deltagarnas svar på enkätens påståenden jämfördes för att ta reda på vilka likheter, skillnader och samband som fanns i det insamlade materialet. Resultat: Arbetslösa skattade tillfredsställelsen av delaktighet i aktivitet övervägande lågt. Det som arbetslösa skattade lågt var på påståenden kopplade till miljö. Däremot visade studien att arbetslösa skattade högst tillfredsställelse vid påstående gällande ansvar och hantering roller. Studien visade även signifikanta skillnader inom grupperna med eller utan barn i hushållet och åldersgrupperna 20-40 år och 41-64 år. Konklusion: Arbetslösa upplever minskad delaktighet i aktivitet. Idag finns det brist på aktuell forskning gällande hur delaktighet påverkas vid arbetslöshet samt hur arbetsterapeuter på bästa sätt kan bistå denna målgrupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)