Exklusiva varumärkens strategier kring digitala kundrelationer : Hur svenska exklusiva varumärken skapar kundrelationer via sociala medier

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Idag väljer allt fler företag inom mode- och inredningsindustrin att sälja sina produkter online. Företagens interaktioner och marknadsföring sker därför mestadels digitalt gentemot kunden. Denna nya era av digitalisering för företagen innebär en stor förändring vad gäller nya former av marknadsföring och kundkontakt. Tidigare har exklusiva företag främst använt sig av butiksmedarbetare i fysiska butiker för att överföra känslan av lyx och exklusivitet till kunden, vilket utmanar denna bransch i en digital kontext. Vidare förväntas exklusiva företag idag ha en transparens gällande hållbarhet och miljömässigt avtryck i sin kommunikation mot kunden. Samtidigt innebär detta en högre risk för kritisering. Studien kommer därför att vidare undersöka de utmaningar som nio exklusiva företag upplever kring skapande och underhåll av kundrelationer i en digital kontext. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur svenska exklusiva varumärken skapar samt bibehåller relationer till sina kunder via sociala medier. Studien kommer senare bidra med slutsatser kring hur de exklusiva svenska varumärkena bör agera för att förbättra sina relationer till sina kunder via sociala medier. Metod: Denna fallstudie har en kvalitativ forskningsstrategi. Ett hermeneutiskt vetenskapligt perspektiv har valts tillsammans med induktiva inslag. Den kvalitativa datainsamlingen består av semistrukturerade intervjuer med tio respondenter från nio svenska, exklusiva företag inom mode- och inredningsbranschen. Slutsats: Studiens resultat visar att de svenska exklusiva företagen skapar samt bibehåller relationer med sina kunder genom parasociala interaktioner på sociala medier. Detta utförs genom digitala strategier som storytelling, sinnesmarknadsföring, word of mouth, CRM samt värdeskapande. Aspekter som utmanar de exklusiva företagens digitala relationsskapande är företagens storlek, sinnesexkludering, tidsbrist och kapital. Vidare visar studien att företagen bör öka sin transparens gällande hållbarhet gentemot sina kunder för att uppnå ett ökat förtroende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)