Varje ord ett vägskäl: en komparativ studie av de styrdokument som reglerar utbildning för nyanlända elever i Sverige och i Andalusien

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka likheter och skillnader det finns i de styrdokument som reglerar utbildningen för nyanlända elever i Sverige och i den autonoma regionen Andalusien i Spanien. Det svenska styrdokumentet utgörs av de allmänna råd som Skolverket publicerade 2016 och det spanska dokumentet är en lagtext som reglerar undervisningen för nyanlända från 2007. Studien är en komparativ tematisk innehållsanalys av nämnda dokument med sökning på nyckelord som främsta tillvägagångssätt. Undersökningen är kvantitativ i avseendet att frekvensen av nyckelord som det tematiska innehållet presenteras i frekvenstabeller. Den är kvalitativ såtillvida att en fördjupad analys av vad som står om varje tema också genomförs. Resultaten pekar på att den spanska texten är mer inriktad på social integration, interkulturell pedagogik och satsningar på bevarandet av elevens ursprungskultur. Däremot saknas formuleringar om flerspråkighet och vikten av att nyttja förstaspråket som en av flera resurser för inlärningen av ett andraspråk. I den svenska texten lyfts perspektivet om flerspråkighet fram, till exempel via studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning, men den betonar inte kulturell mångfald eller interkulturalitet som den spanska texten. Istället har den ett tydligare rättighetsfokus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)