Faktorer associerade med övervikt och psykisk ohälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Två utbredda folkhälsosjukdomar är övervikt och psykisk ohälsa. Följderna av övervikt kan vara sjukdomar som till exempel diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar olika cancerdiagnoser och även psykiatriska sjukdomar. Riskfaktorerna för att drabbas av övervikt eller fetma är onyttig kost och fysisk inaktivitet. Syftet med studien är att undersöka faktorer associerade med fetma och psykisk sjukdom som komorbiditet hos kvinnor. Vald metod är en litteraturstudie. Författaren har utfört en systematisk litteraturgranskning av vetenskapliga artiklar. Resultatet beskriver att faktorer som socioekonomisk status och etnisk bakgrund kan associeras med övervikt eller fetma och depression och ångest. Studien påvisar att det är behövligt att vid en intervention som syftar till att individer ska minska i vikt även tar hänsyn till att främja psykisk hälsa och inte utsätter en individ för känslor av skam och skuld.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)