Reformering av fastighetsbranschens värdeleveranssystem - En bransch i förändring

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Henrik Aronsson; Fredrik Danielsson; [2010-01-11]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problemställning: Fastighetsmäklarbranschen är en bransch som genomgått stora förändringar under senare år. Av intresse är att tre omställningar sker i princip samtidigt, oberoende av varandra. Den första är den finansiella krisen som drabbar bostadsmarknaden genom sänkt efterfrågan och kraftigt fallande priser, vilket är något som branschen inte upplevt på många år. Den andra förändringen är att fastighetsmäklarlagen revideras, vilket medför möjligheten för mäklare att ta betalt för kringtjänster. Den tredje faktorn att förändra branschen är Internets ökade betydelse med nätmäklares utbredning, marknadsföringens möjligheter till avancerade sökningar och virtuella visningar.Syfte: Författarna ämnar identifiera och urskilja trender i branschen samt undersöka i vilken grad dessa påverkar det nuvarande värdeleveranssystemet. Vidare ämnas kartlägga vilka risker och hot mäklarföretagen står inför. Dessutom avses att genom en bakgrundsbeskrivning och nutidsanalys dra träffsäkra slutsatser om branschens aktörer i ett framtida perspektiv.Metod: Författarna har samla in data genom användandet av två Internetbaserade enkätundersökningar. Urvalet består av 600 fastighetsmäklare fördelade över 23 företag där nätmäklare, mindre lokala mäklarfirmor samt stora traditionella mäklarföretag är representerade.Resultat och slutsats: Med stöd i undersökningsresultatet framkommer resultatet att fastighetsmäklarföretagen förväntas leverera mer en helhetstjänst i framtiden vid bostadsköp med möjliggörandet att ta betalning för kringtjänster. Därmed blir det viktigt för företagen att knyta till sig pålitliga kringtjänstleverantörer för att både kunna erbjuda en helhetstjänst och som en försäkring för att inte det egna varumärket skall skadas. Vidare har incitament för banker att vara aktiva i fastighetsmäklarbranschen identifierats vilka därmed har möjlighet att sänka mäklararvodet mot att lånen knyts till banken. Denna konkurrens identifieras som ödesdiger gentemot nätmäklarna som förlorar sin konkurrensfördel i priset. I slutsatsen presenteras även ett framtida värdeleveranssystem byggt efter identifierade trender samt undersökningsresultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)