Arbetsgivares syn på belastningsregisterkontroll och makten mellan raderna - En kvalitativ studie med kriminologisk inriktning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Studien syftar till att undersöka arbetsgivares syn på belastningsregisterkontrollens funktion,vad det finns för andra former av kontroller samt vilka maktaspekter som går att utläsa iintervjupersonernas språk genom kritisk diskursanalys.Metoden som använts i studien är kvalitativa intervjuer, vilka har genomförts med fyraarbetsgivare från olika delar av Sverige via videomöte och telefon. Analysen av materialethar haft ett induktivt tillvägagångssätt, vilket ledde till innehållsanalys och därefter kritiskdiskursanalys då det framkom maktaspekter genom inte bara relationen mellan arbetsgivareoch arbetssökande utan även i språket hos intervjupersonerna.Arbetsgivarna i den här studien menar att belastningsregisterkontroll kan vara ett sätt attskydda sig själva och företaget samt tredje part såsom barn och andra skyddsvärda personer.Genom utdraget får de reda på om det är en person som begått ett brott som de inte anser äracceptabelt. Arbetsgivarna har nämnt flera andra kontroller som kan utföras eller som redanutförs såsom kameror i taxibilar, GPS i taxibilar, kontakter och Transportstyrelsens kontroll.Arbetsgivaren kan även använda sig av sin egen magkänsla samt hur en arbetssökande somhar begått brott ställer sig inför det. Om hen är ångerfull så kan det i större utsträckningresultera i att hen får arbete jämfört med någon som inte är ångerfull. Arbetsgivarna påtalaratt det ofta handlar om subjektiva bedömningar, exempelvis vilken typ av brott och hurlängesedan det begicks. Däri finns maktaspekterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)