Svärmor – en studie över svärdotter- och svärmorsrelationen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Missnöje i svärmorsrelationer är varken ett nytt eller ovanligt problem. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka faktorer som påverkar relationen mellan svärmor och svärdotter, både positivt och negativt. Vi söker svar på vilka faktorer som skapar konflikt mellan svärmor och svärdotter, vilka konfliktstrategier man använder sig av för att hantera dem och slutligen vad som kan bidra till att skapa en bra relation.För datainsamlingen använde vi oss av en kvalitativ enkät online för att få snabb spridning och snabb återkoppling. Vi valde att rikta oss till svärdöttrar, kvinnor med barn och svärmor, då vi fann det mest intressant för vår studie och för att vi tänkte att det var lättare att nå svärdöttrarna än svärmödrarna.Vi har gjort både en kvalitativ och en kvantitativ bearbetning och analys. Ungefär hälften av våra respondenter har en bra relation med sin svärmor. Resultaten visar att även om man uppgett att det förekommer konflikter så tyckte ändå många att relationen var bra. Orsaken till detta fann vi vara konflikthanteringsförmågan. Den största anledningen till konflikter mellan svärdotter och svärmor gäller barnuppfostran, men vi har funnit fler intressanta faktorer som påverkar relationen. Vi har valt att utgå från en modell över olika strategier och byggt upp vårt resultat och vår analys därefter. Vi ser framförallt på hur svärmodern agerar, om hon är konkurrensinriktad eller undvikande. Vi har också valt att se lite närmare på hur relationen mellan svärmor och hennes son påverkar svärmoderns relation till svärdottern. Avslutningsvis tar vi upp tips och råd till blivande svärdöttrar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)