Att arbeta som sjuksköterska i en hemmiljö med döden närvarande : En kvalitativ litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: När inte längre behandling eller läkemedel finns som kan bota eller bromsa sjukdomen hos en person övergår vårdens fokus till symtomlindring, minskat lidande och livskvalitet. Så kallad palliativ vård.  Idag finns 40 miljoner människor världen över som är i behov av palliativ vård. På grund av människans ökade livslängd kommer behovet av palliativ vård att öka.  Att som sjuksköterska vårda palliativa patienter i hemmiljö handlar om att ha en helhetssyn och arbeta utifrån ett personcentrerat sätt där patientens fysiska, psykiska och existentiella behov sätts i centrum.    Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda palliativa patienter i hemmiljö.   Metod: En kvalitativ litteraturöversikt med induktiv ansats har genomförts, där 12 artiklar har kvalitetsgranskats och analyserats enligt Fribergs fem steg.   Resultat: Vad som framkom i resultatet var fyra teman; Vikten av att skapa en god relation, Vikten av samverkan mellan olika professioner, Det stora ansvaret och Vikten av att arbeta holistiskt, med tillhörande subteman. Temana belyser sjuksköterskans upplevelser av att vårda palliativa patienter i hemmiljö.   Slutsats: Att arbeta personcentrerat, känna stöd från kollegor samt ha kompetens är en stor del av vårdyrket. Strävan efter att tillgodose patientens önskan i livets slutskede var sjuksköterskans fokus i den palliativa vården.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)